فهرست : شعرها ی مهدکودک

شعرهای مهد ساقه.

میخوام برم جایــــی که مهد کودک اسـمـشــه***بـــــرای ما بـــچه ها بهـــتر از ایــــــن نمیــشهجایی که ما بچه ها شعـرو سرود میخونیم ***…